THẬP ÁC GỒM NHỮNG GÌ ?

35 lượt xem

THẬP ÁC GỒM NHỮNG GÌ ?

Thập là mười.
Ác là điều ác, điều tội lỗi.

Thập ác chính là mười điều ác mà mọi người nên tránh, không nên phạm phải. Để giúp cho cuộc sống ta trong đời này và nhiều kiếp tới được tốt đẹp.

Thập ác gồm :
Ba điều ác do thân tạo ra, bốn điều ác do miệng tạo ra và ba điều ác do ý tạo ra.

* Thứ nhất:
Ba điều ác do thân tạo ra là :
Mang cái thân này để ỷ mạnh hiếp yếu sát sinh và làm tổn hại mạng sống của chúng sinh khác.

Mang cái thân này để đi ăn cướp, ăn trộm, lấy của không cho.
Mang cái thân này để đi dâm loạn bất chính. Nếu là người tu tại nhà chưa xuất gia, thì chỉ nên sống một vợ một chồng.

* Thứ hai :
Bốn điều ác do miệng tạo ra gồm :
1.Nói lời ác khẩu, tục tiểu, thô lô.
2. Nói lời gây sự chia rẽ, mất đoàn kết, ở bên người này thì nói xấu bên người kia, ở bên người kia thì nói xấu bên người này.

3. Nói lời xảo trá không thành thật.
4. Nói lời phù phiếm, thêu dệt, có ít nói cho nhiều, nói điều vô bổ.

* Thứ ba :
Ba điều ác do ý tạo ra gồm :
Tâm tham lam, tâm nóng giận và tâm si mê.

Gộp tất cả lại hợp thành thập ác hay mười điều ác.

Ngược với mười điều ác là mười điều lành hay thập thiện.
Thay vì làm mười điều xấu ác trên thì ta làm mười điều thiện.

Thân đoan chính không tà dâm, thân không sát sinh mà nên phóng sinh, thân không trộm cắp.
Miệng luôn nói lời đoàn kết, luôn nói lời chân thật, luôn nói lời ái ngữ đẹp lòng người, và luôn nói lời ý nghĩa lời lợi ích và đúng đắn.

Vậy tu sao để đời sống được hạnh phúc , êm ấm?
Tu sao để sau khi chết sẽ tái sinh về trời hay các cảnh giới lành, cảnh giới cao.

Đó là hãy giữ tròn năm giới và tu thập thiện hay mười điều thiện.

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát.Nguồn FB: Tu học mỗi ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *