Câu chữ Âm Dương

Câu chữ Âm Dương Trong chữ NHẸ vẫn có dấu NẶNG Trong chữ VỮNG vẫn còn dấu NGÃ Trong chữ HIỂU vẫn có dấu HỎI Trong chữ XẤU vẫn còn nguyên dấu SẮC Chữ ĐEN không có dấu HUYỀN Và dẫu CHUA, CAY thế vẫn là...